ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประพันธ์ ทรรศนียากร
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ตัวแทนจาก : โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ : prapan_leader@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางอมรรัตน์ ปินวรรณา
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ วาลา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิศักดิ์ ก้องกังวาฬโชค
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : มูลนิธิแบ๊บติสท์เพื่อการศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒนา วงศ์วิชิต
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : มูลนิธิแบ๊บติสท์เพื่อการศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พนมพร จันทรปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : มูลนิธิแบ๊บติสท์เพื่อการศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ส่องแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ / เลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทร :