ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานลูกจ้าง

นางบุญเทียน สุริยะ
หัวหน้าแม่ครัว

นางฟรามเจียว เจียมจัน
ผู้ดูแลหอพัก

นายอำนวย แก้วตา
ยามรักษาการณ์

นายถนอม ชัยเมืองแก้ว
ยามรักษาการณ์

นางติ๊บ มะโนรัตน์
แม่บ้าน

นายอำนวย โปธรรม
นักการภารโรง

นายจำรัส ตะไนย
พนักงานขับรถ

นางสาวอรพรรณ กระเหรี่ยง
พี่เลี้ยงอนุบาล

นายสมศักดิ์ ธุระวรณ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางกรองแก้ว มารศรี
เจ้าหน้าที่สหการโรงเรียน

นางสาวปวีณา เกิดมี
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวเบญจวรรณ ธุระวร

นางบัวผัด กาทู
แม่บ้านอนุบาลศึกษา

นางกฤษณา เสดวงชัย

นางสาวเสาวณีย์ มะโนรัตน์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลศึกษา

นายอ๊อด ยังกัง
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์

นายสถาพร กำพล
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายธวัช ปิงเงิน
นักการภารโรง

นายคนึง ต๊ะนัย
พ่อบ้านหอพักชาย

นางนภาพร จรรยาเวชกร
แม่บ้านหอพักหญิง