ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นางอำไพ สมประสงค์
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวรัศมี วงค์อภิชน
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปรารถนา จิตมโนวรรณ
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุนทรี ธรรมจักร์
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายนิคม แก้วกุลดิลก
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางจินตนา สุริคำแดง
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางวทัญญุตา ปอยู
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวรัชฎาภรณ์ ปินตาติ๊บ
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางพนมพร บุญเป็ง
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุพัตรา สุวรรณ์
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวปพิชญา สมนึก
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางพัฒนฉัตร ศุภสุทธิรางกุล
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 6/4