ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น

นางสาวอัจฉรา มีสุข
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจินดา แสนโชติอรุณ
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางฟองนวล พรมสาร
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนิภาวัลย์ ต๋านา
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางแสงจันทร์ ทิยพ์นพคุณ
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอำพร สุริคำแดง
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพัชรี ปิ่นตาสุข
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวรัตติกาญ รู้หาเงิน
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางภานุมาศ ธุระวรณ์
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณัฐนิชาภัค พุทธสาร
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางหัทยา กนกพัฒนกุล
ครูที่ปรึกษาประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศิริพร เทียมเพชร
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3/4