ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอาโด อินต๊ะจักร
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสกาวรัตน์ พรมมินทร์
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกาญจนา เลิศรัศมีธรรม
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพรพรรณ จรรยา
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายวัชรพล ถนอม
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ว่าที่ ร.ต.นพีร์ พีรเกียรติกุล
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายมอเก๊าะ ปอยู
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวกาญจนี สมพร
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรักชนก มาไพศาลกิจ
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวมณฑิษา แก้ววิเชียร
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายเอกชัย แดนพงพี
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6/4