ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศิริวรรณ ไฮคำ
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายนพีร์ พีรเกียรติกุล
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายมอเก๊าะ ปอยู
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกาญจนี สมพร
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรักชนก มาไพศาลกิจ
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวมณฑิษา แก้ววิเชียร
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายนนทพัทธ์ เทศทอง
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายอาโด อินต๊ะจักร
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายธราเทพ อริยธนา
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกาญจนา เลิศรัศมีธรรม
ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6/3