ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุริยา สุริยมณฑล
ครูที่ปรึกษาอนุบาล1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวปริศา จันทะการ
ครูที่ปรึกษาอนุบาล1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางพิสมัย ธุระวร
ครูที่ปรึกษาอนุบาล1/3

นางสุภาวดี เจนบุญลาภ
ครูที่ปรึกษาอนุบาล2/1

นางสาวจินตนา บุญยืน
ครูที่ปรึกษาอนุบาล2/2

นางสาวธิดารัตน์ วาลา
ครูที่ปรึกษาอนุบาล2/3

นางชูศรี โปธรรม
ครูที่ปรึกษาอนุบาล3/1

นางเบญจพร ธุระวรณ์
ครูที่ปรึกษาอนุบาล3/2

นางสาวเจษฎา แชะวา
ครูที่ปรึกษาอนุบาล3/3