ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ประพันธ์ ทรรศนียากร
ผู้จัดการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

นายวิชัย ส่องแสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอมรรัตน์ ปินวรรณา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายบุญเพิ่ม สุริยมณฑล
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

นายญาณ ปทักขิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน