ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาจัดพิธีวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 (อ่าน 36) 13 มิ.ย. 61
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 87) 07 พ.ค. 61
สาส์นโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา (อ่าน 214) 07 มี.ค. 61