ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประพันธ์ ทรรศนียากร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พุทธศักราช 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ส่องแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พุทธศักราช 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเพิ่ม สุริยมณฑล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีพุทธศักราช 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางอมรรัตน์ ปินวรรณา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พุทธศักราช 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายญาณ ปทักขิน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีพุทธศักราช 2556