ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินผู้เรียน ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 /2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 608 KB 34
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินผู้เรียน ป.3 ภาคเรียนที่ 2 /2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 288 KB 30
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินผู้เรียน ป.2 ภาคเรียนที่ 2 /2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 305 KB 33
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินผู้เรียน ป.1 ภาคเรียนที่ 2 /2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 330.5 KB 24
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินผู้เรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 /2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.06 KB 24
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินผู้เรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 /2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.07 KB 29
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินผู้เรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 /2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 486.5 KB 50
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินผู้เรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 /2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 528.5 KB 32
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นม.2 สังคมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 172 KB 20
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นม.2 วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 172 KB 25
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 172 KB 27
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นม.2 วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 172 KB 25
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นม.2 วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 172 KB 24
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นม.1 วิชาสังคมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 173.5 KB 23
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นม.1 วิชาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 173.5 KB 31
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นม.1 วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 173.5 KB 25
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 173.5 KB 19
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นม.1 วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 173.5 KB 30
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นป.5 วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117.5 KB 23
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117.5 KB 50
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นป.5 วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117.5 KB 22
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นป.4 วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.5 KB 27
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112 KB 21
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ระดับชั้นป.4 วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112 KB 29
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 /2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 461 KB 55
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 /2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.67 KB 40