ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวัดและประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 / 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.75 KB
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 / 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.71 KB
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 480.5 KB
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 / 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 433.5 KB
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292 KB
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.5 KB
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303 KB
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 629.5 KB