ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพภายใน
SAR 2559 Part 1
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.96 MB
SAR 2559 Part 2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.28 MB
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2559 - 2563
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.37 MB
แผนพัฒนาโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 2556 - 2558
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.07 KB
SAR 2558 Part 1
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.18 MB
SAR 2558 Part 2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.46 KB
แบบสรุป SAR 2558 ประฐมวัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.65 KB
แบบสรุป SAR 2558 ขั้นพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.01 KB
sar 2557
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.24 MB
SAR 2556
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.36 MB
แผนงานโครงการฝ่ายธุรการ 57
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 506.05 KB
แผนงานโครงการฝ่ายวิชาการ 57
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 501.7 KB
แผนงานโครงการฝ่ายปฐมวัย 57
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.19 KB
แผนงานโครงการฝ่ายกิจการนักเรียน 57
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 368.1 KB
แผนงานโครงการฝ่ายกิจการนักเรียน 56
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.12 KB
แผนงานโครงการฝ่ายธุรการ 56
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.58 MB
แผนงานโครงการฝ่ายวิชาการ 56
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.89 MB
แผนงานโครงการฝ่ายปฐมวัย 56
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.04 KB