ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพภายใน
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2559 - 2563
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.37 MB
แผนพัฒนาโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 2556 - 2558
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.07 KB
รายงานประเมินตนเอง SAR 2561 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.95 KB
รายงานประเมินตนเอง SAR 2561 ระดับปฐมวัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.43 KB
รายงานให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง 61 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.5 KB
รายงานให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง 61 การศึกษาระดับปฐมวัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.5 KB