ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวิชาการในโรงเรียน
หลักสูตรชีววิทยา
หลักสูตรชีววิทยา
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.84 KB
งานวิชาการในโรงเรียน
แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.24 KB
งานหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรหน้าที่พลเมือง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.31 MB
งานหลักสูตรและการสอน
แนวทางการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB
งานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
แบบฟอร์มบันทึกแหล่งเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78 KB
แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มรายงานการประชุมและอบรมทางวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27 KB
งานวัดและประเมินผลตามหลักสูตร2551
แนวทางปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนหลาง51
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.59 MB
งานหลักสูตรปฐมวัย
คู่มือหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 914.16 KB
งานแนะแนวการศึกษา
ตัวอย่างแฟ้มสะสมงานผู้เรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.29 KB
งานวิชาการส่งสพป.เชียงรายเขต1
แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.93 KB