ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

สหศาสตร์ศึกษาโรงเรียนของเรา ทุกเผ่ามีความรักกันนั้นเด่น
แสงสว่างรวมใจผูกพันชัดเจน รอบไม้กางเขนน้ำเงินขาวพิศดู
สหศาสตร์ศึกษารวมรักให้ดี สามัคคีมีวินัยความรู้ 
ร่วมงานกันทุกครั้ง สุขใจเชิดชู อยู่รวมกัน
เก่งการกีฬาทุกคน ด้วยเราไม่จนสัมพันธ์
สุขใจใฝ่ดีทุกวัน ร่วมใจกันเรียนดี
สหศาสตร์ศึกษาเป็นของพวกเรา ทุกพันธุ์เผ่าเรามั่นคงความดี
จากความรักนี้ จักมีรักแท้ แก่เราเอย