ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาบริหารจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ปรัชญาโรงเรียน  "การศึกษาคือรากฐานของการสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"

คำขวัญ  "การศึกษาดี  กีฬาเก่ง  เคร่งวินัย  ใฝ่ความดี"

พันธกิจ

1.  พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในรูปแบบโรงเรียนเอกชนการกุศลประเภท

     การศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลาก

     หลายบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     พุทธศักราช 2551 

3.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร เรียนรู้  

     ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง

4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคริสต์ศาสนาและศาสนาที่ตนเองนับถือ มีจิตสาธารณะ มี 

     สุขภาพดีทั้งกายและใจ

5.  ส่งเสริมให้โรงเรียนสร้างความร่วมมือกับชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและบริหารจัดการ

     ศึกษาของโรงเรียนนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความเป็นไทย และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2.  ซื่อสัตย์ สุจริต

3.  มีวินัย

4.  ใฝ่เรียนรู้

5.  อยู่อย่างเพียงพอ

6.  มุ่งมั่นในการทำงาน

7.  รักความเป็นไทย

8.  มีจิตสาธารณะ