ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

ความหมายของเครื่องหมาย

 

รูปพระคัมภีร์               หมายถึง           ศาสตร์และความรู้ที่จะเตรียมมนุษย์ทั้งกาย และใจ

                                                        ทำให้จิตใจสะอาดพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอย่างที่พระเจ้า

ได้สร้างให้แก่มนุษย์

แสงสว่าง                     หมายถึง           รัศมีที่แผ่กระจายถึงพระวจนะของพระเจ้าสู่มวลมนุษย์

แผนที่ประเทศไทย      หมายถึง              ผู้ที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยทุกคนจะได้รับความรูทางด้านสติปัญญา

 และจิตวิญญาณ

อักษรย่อของโรงเรียน  คือ                   ส.ศ.

 

ปรัชญาโรงเรียน
"การศึกษาคือรากฐานของการสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"

คำขวัญ 
"การศึกษาดี  กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่ความดี"

การศึกษาดี หมายถึง  การมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณค่าและมีคุณภาพในด้านการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาอาชีพ

กีฬาเก่ง  หมายถึง  การมุ่งเน้นเพื่อปลูกฝังความสนใจและส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ไม่แบ่งแยกชนชั้น ศาสนา และคุณวุฒิ

เคร่งวินัย หมายถึง  การที่นักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่วางไว้โดยไม่ต้อง ควบคุมและได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัย

ใฝ่ความดี หมายถึง  การมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต  มีความประพฤติ มีระเบียบวินัยในตนเอง  เป็นคุณลักษณะความเป็นคนดีของสังคม
อัตลักษณ์
บ่มเพาะคุณลักษณะความเป็นไทยของเด็กด้อยโอกาส

เอกลักษณ์ 

"หลากหลายชาติพันธุ์"สีประจำโรงเรียน
สี น้ำเงิน ขาว

สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้า

สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ


พันธุ์ไม้ประจำโรงเรียน
ซอมพอหลวง  / หางนกยูงฝรั่ง