ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖ หมู่ ๓ ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้ประกาศศาสนาคริสต์ ในปี พ..๒๕๐๐ โดยขณะนั้นผู้ประกาศศาสนาชาวไทย ได้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านน้ำลัดและพบเห็นเด็กชาวกะเหรี่ยงขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้ประสานงาน กับมิชชันนารีชาวอเมริกัน ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนโดยมอบหมายให้นางสาวสายคำ เสดวงชัย เป็นครูผู้สอนโดยเน้น การสอนภาษาไทย และคริสเตียนศึกษา

ต่อมาในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.. ๒๕๐๒ โรงเรียนได้ขออนุญาตจากทางราชการเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียน เอกชนประเภทสามัญศึกษาให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมี นายจำนงค์ อุประคำ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ มีครูสอนอีก ๓ คน และมีผู้เรียนจำนวน ทั้งสิ้น ๕๗ คน

ปี พ.. ๒๕๐๖ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ และได้รับอนุญาตให้รับ ผู้เรียนเพิ่มได้อีกรวมทั้งหมดจำนวน ๓๘๘ คน การดำเนินงานในระยะแรกนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการบริหาร ทั้งโรงเรียนและหอพักทั้งหมดจากมูลนิธิอเมริกันแบ๊บติสท์มิชชั่น

ปี พ.. ๒๕๒๖ โรงเรียนได้ยุบชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเหลือเพียง ๖ ชั้น และขอขยายชั้นเรียนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และได้ขยายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปี พ.. ๒๕๒๘

ปี พ.. ๒๕๒๘ เป็นปีที่คณะมิชชันนารี ได้ถอนโครงการช่วยเหลือด้านงบประมาณออกไปจากโรงเรียน และให้โรงเรียนช่วยเหลือตนเองโดยการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนทำให้การบริหารโรงเรียนอยู่ในภาวะลำบาก เนื่องจากผู้ปกครองยากจนไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนได้ รายได้ประจำที่ได้รับ คือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพียงร้อยละ ๔๐ เท่านั้น

ปี พ.. ๒๕๓๕ โรงเรียนได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมากจนไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปได้จึงนำปัญหาดังกล่าวปรึกษากับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และได้รับคำแนะนำ ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารโรงเรียนจากโรงเรียนเอกชนในมาตรา ๑๕() เป็นโรงเรียนเอกชน ในมาตรา ๑๕() ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลประเภทการศึกษาสงเคราะห์ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลร้อยละ ๑๐๐ โดยได้รับการ อนุมัติในปี พ.. ๒๕๓๙

ปี พ..๒๕๔๒ โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก๑ หลังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางรัฐบาล ส่วนหนึ่ง และได้รับเงินบริจาคสมทบจากบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาจาก คริสตจักรต่างๆและบุคคลทั่วไป อีกส่วนหนึ่ง จนกระทั่งสามารถก่อสร้าง อาคารเรียนใหม่สูง ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง โดยให้ชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่าอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และเปิดใช้เป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นมา

ปี พ.. ๒๕๔๔ โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขนาด ๓ ชั้นเพิ่มอีก๑ หลัง โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลไทยส่วนหนึ่งและงบประมาณสมทบจากสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยอีกส่วน หนึ่งโดยให้ชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่าอาคารมิตรภาพและได้เปิดใช้เป็นอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เป็นต้นมา 

ปีพ..๒๕๔๕ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับปฐมวัย ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ จนถึงอนุบาลศึกษาปีที่ ๒ มีผู้เรียนในปีแรกทั้งสิ้นจำนวน๖๗ คนโดยใช้อาคารซอมพอเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ในปีแรกนี้ก่อนและในปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถานทูตญี่ปุ่นส่วนหนึ่งและ งบประมาณสนับสนุนจากทางโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งในการก่อสร้างซึ่งเป็นอาคารถาวรขนาด ๒ ชั้น โดยให้ชื่ออาคาร เรียนหลังนี้ว่าอาคารไทยงและใช้เป็นอาคารเรียนอนุบาลในปีการศึกษา ๒๕๔๗ พร้อมกับขยายชั้นเรียนระดับ ปฐมวัยจนถึงอนุบาลศึกษาปีที่ ๓ ในปีเดียวกันนี้

ปี พ.. ๒๕๔๘ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายระดับชั้นเรียนถึงช่วงชั้นที่ ๔ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ) โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์แต่เน้นการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาจีนให้แก่ ผู้เรียนเป็นปีการศึกษาแรกโดยมีนักเรียนในปีการศึกษานี้ รุ่นแรกจำนวนทั้งสิ้น ๔๓ คน

ปี พ..๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ซึ่งแล้วเสร็จในต้นปี การศึกษา ๒๕๕๒ และให้ชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่าอาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปีและเปิดใช้เป็นอาคารเรียนระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๔๖ ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา(Sound Lab.)

ปัจจุบันโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีนายประพันธ์ ทรรศนียากร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และผู้รับใบอนุญาต และนายวิชัย ส่องแสง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน