ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานกิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมการประกวด โลโก้หรือตราสัญลักษณ์เนื่องด้วยการก่อตั้งโรงเรียน ครบ 60 ปี
ประเภทครู
รางวัลชนะเลิศ  ครูชาญจิตร์  จิตอารีย์
รองชนะเลิศอันดับ 1  ครูชนวีร์ ศรีวิชัย
รองชนะเลิศอันดับ 2  ครูผ่องพรรณ  กัณฑวงค์
รางวัลชมเชย  ครูรักชนก  มาไพศาลกิจ
รางวัลชมเชย  ครูชุติกาญจน์  ศรีฉัตรทะมิตร

ประเภทนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
รางวัลชนะเลิศ  นายสุพจน์  แซ่ฟ่าน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวรสริน  เชอมือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวนิตยา  วิวัฒน์ทวีกุล
รางวัลชมเชย  นางสาวณิชา  แซ่ย่าง
รางวัลชมเชย  นางสาวสุทธิกานต์  เล่าหาพิพัฒน์
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.82 KB