ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวัดและประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ม.4 เทอม 1 ปีการศึกษา 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.82 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ม.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.13 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ม.6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.69 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ม.1 เทอม 1 ปีการศึกษา 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 486 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ม.2 เทอม 1 ปีการศึกษา 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 436.5 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ม.3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 519.5 KB