ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวัดและประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 335.5 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.5 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.5 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 294.5 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 447.5 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 405 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 498 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.15 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.99 KB
ผลสัมฤทธิ์ (ผลการประเมินผู้เรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.96 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาภาษาไทย ป.4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาวิทยาศาสตร์ป.4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาภาษาไทย ป.5
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.5 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.5
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.5 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาวิทยาศาสตร์ป.5
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.5 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาภาษาไทย ม.1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาสังคมศึกษา ม.1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาภาษาไทย ม.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาวิทยาศาสตร์ม.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาสังคมศึกษา ม.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165 KB
กรอกคะแนนข้อสอบกลาง รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165 KB
เกณฑ์การกรอกคะแนนข้อสอบกลาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.33 KB