ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานธุรการการเงินและบัญชี
โครงสร้างธุรการ-การเงิน โรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26 KB
การเงิน และบัญชี พร้อมเอกสารประกอบ งานธุรการการเงินและบัญชี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.59 KB
GL 47 งานธุรการการเงินและบัญชี
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.75 KB
สรุปงานการเงิน 1/2556
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 504.46 KB
ตัวอย่าง สัญญาจ้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.82 KB
วารสารโรงเรียน 1/2556
งานธุรการการเงินและบัญชี เงินสะสม 10% บุคลากร
เงินสะสมบุคลากรโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 504.5 KB